استخدام

  • انواع فایل های مجاز : jpg, docx, pptx, doc, ppt, pdf.